ಮನ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ…
ಭರವಸೆಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆ ಆ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳಿಂದ….
ಇನಿತು ನೋವಾದರೂ ಸಂತೈಸುವೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಿಂದ…
ಮಮತೆಯೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ ಆ ನಿನ್ನ ಹ್ರೃದಯದಿಂದ…
ಹೀಗೆ ನೀ ನನ್ನ ಜೂತೆಯಿರಲು ಕಂದಾ…
ದೂರಕುವುದು ನನಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಆನಂದ….
ಕಲ್ಪ.ಸಿ.ಎನ್.

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s